1039 Budapest, Fodros utca 38-40. | Telefon/Fax: 388-65-85 - Telefon: 240-10-70 | E-mail:
OM azonosító: 034832
Alapítvány a Fodros utcai iskoláért Számlaszám: 11703006-20052755 Adószám: 18034271-1-41
Fenntartó intézmény: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Pedagógiánk

Pedagógiai tevékenységünk jelenlegi jellemzőinek rövid összefoglalása

Célunk az, hogy sokoldalú fejlesztéssel felkészítsük a tanulókat későbbi sikeres életpályájukra, a társadalmi beilleszkedésre.

A Fodrosban a nevelés és oktatás a különböző tantárgyak adta sajátosságokra építve a személyiség kibontakoztatása, a képesség- és készségfejlesztés szolgálatában áll. Ennek érdekében azon munkálkodunk, hogy a gyerekek tegyenek szert az életkoruknak és személyes adottságaiknak megfelelően az iskolai és a magánéletben szükséges önállóságra, bátor kiállásra, legyenek képesek véleményalkotásra, a különböző problémák felismerésére és megoldására, és olyan személyiségjegyekkel rendelkezzenek, mint az önbizalom, önfegyelem, megbízhatóság, alkotó- és teherbíró-képesség, feladatvállalás és -teljesítés, lényeglátás, szeretet, türelem, megértés, tisztelet, segítőkészség.

A tanórákat a gyerekekre tervezett, problémafelvető kérdésekre súlypontozó óravezetés jellemzi, mely eredményesen befolyásolja a tanítási-tanulási folyamat teljes cél- és feladatrendszerét, s igen hasznosnak bizonyul az érdeklődés felkeltésében, valamint a képességek fejlesztésében.

Nevelési és oktatási tevékenységünkben a tanórán kívüli foglalkozások összefonódnak, egységet alkotnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségek fejlesztésére, az együttműködési képesség csiszolására, az érzelmek fejlesztő hatásának kiaknázására.

E téren is építünk a hagyományőrzésre, teremtésre. A hagyományok átszövik a tanórán kívüli tevékenységeket és beszűrődnek a tanítási órák folyamatába, jelen vannak osztálykeretben, évfolyamszinten és iskolai méretekben is.


Az iskola főbb specialitásai

 • Angol-német nyelvoktatás
 • Nívócsoportok működése
 • 7-8. évfolyamos csoportbontások
 • Vizsgarendszer
 • Iskolai hagyományápolás
 • Rendszeres és változatos szabadidős tevékenység

 • Tanórán kívüli tevékenységek

 • Szakkörök, színjátszókör
 • Versenyek
 • Pályázatok
 • Napközi, tanulószoba
 • Informatika-terem használata
 • Könyvtár, filmtár, hangtár használata

 • Intézményi hagyományok

 • Iskolagyűlés
 • Mikulás megünneplése, ajándékozás
 • Karácsonyi koncert
 • Karácsonyi és húsvéti csere-bere vásár
 • Farsang
 • Fodros hét (témája évenként változik), akadályverseny
 • ÖKO-hét
 • Tanár-diák közös játék
 • Bolond ballagás
 • Ízek utcája
 • Táborok
 • Nyíltnapok, vizsgák
 • Iskolai fotóalbum
 • Diákújság

 • Egyéb pedagógiai tevékenységek

 • Fejlesztőpedagógus
 • Pszichológus
 • Gyermekvédelmi felelős alkalmazása
 • Tehetséggondozás
 • Külső kapcsolattartások (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő)
 •  


  Értékelési formák

  Iskolánkban az 1. évfolyamon szöveges értékelés formájában történik a gyermekek minősítése. 2. osztálytól és a felső tagozaton az évfolyamonként belépő új tantárgyakat az 1. félévben szintén csak szöveges értékeléssel minősítjük.

  Szöveges értékelésben elsőseink novemberben, január végén és májusban részesülnek. 1. osztályos tanulóink legrészletesebb szöveges minősítését év végén a bizonyítvány pótlapjain készítjük el.

  A tanulók előmeneteléről minden hónap 1. hétfőjén a fogadóórán személyesen is érdeklődhetnek a szülők.